Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
     • AK Ansichtskarten (19. Jh.-)
     • F Fotografie (1856-)
      • FP. A Fotopositive, Format A (1901-20. Jh.)
      • FP. B Fotopositive, Format B (1853 (ca.)-2009.10)
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
       • FP.B.67 Porträt: Pourtalès, Frédéric de (1799-1882) (1862-1882)
       • FP.B.68 Porträt: Tavel, Alexander von (1827-1900) (1857 (ca.)-1874)
       • FP.B.69 Doppelporträt: Freudenreich, Henriette Amelie Alice von (1849-1935); Freudenreich, Elisabeth Johanna von (1852-1935) (1862-1877)
       • FP.B.70 Doppelporträt: Freudenreich, Elisabeth Johanna von (1852-1935); Freudenreich, Raymond von (1860-1928) (-1928)
       • FP.B.71 Porträt: Freudenreich, Raymond von (1860-1928) (1885)
       • FP.B.72 Porträt: Muralt, Elisabeth Louise von (1854-1941) (1862-1883)
       • FP.B.73 Porträt: Mutach, Vinzenz Arnold Ludwig von (1829-1911) (1860-1865)
       • FP.B.74 Porträt: Mutach, Vinzenz Arnold Ludwig von (1829-1911) (-1911)
       • FP.B.75 Porträt: Mutach, Vinzenz Arnold Ludwig von (1829-1911) (-1911)
       • FP.B.76 Porträt: Stettler, Clara Emma Louise Fanny (1849-1927) (1860-1865)
       • FP.B.77 Doppelporträt: Francesco II. (1836-1894); König beider Sizilien; Marie Sophie Amalie (1841-1925); Herzogin in Bayern (1859-1894)
       • FP.B.78 Porträt: Radetzky, Johann Joseph Wenzel (1766-1858) (1858-)
       • FP.B.79 Wattenwyl, ? von (19. Jh.) (1862-1877)
       • FP.B.80 Porträt: Wattenwyl, ? von (19. Jh.) (1862-1877)
       • FP.B.81 Porträt: Wattenwyl, ? von (19. Jh.) (1860-1865)
       • FP.B.82 Porträt: Wattenwyl, ? von (19. Jh.) (1860-1865)
       • FP.B.83 Porträt: Wattenwyl, ? von (19. Jh.) (1860-1865)
       • FP.B.84 Porträt: Muralt, ? von (19. Jh.) (1865-1877 (ca.))
       • FP.B.85 Porträt: Muralt, ? von (19. Jh.) (1865-1877 (ca.))
       • FP.B.86 Muralt, ? von (19. Jh.) (1860-1865)
       • FP.B.87 Muralt, ? von (19. Jh.) (1855 (ca.)-1864)
       • FP.B.88 Porträt: Muralt, ? von (19. Jh.) (1862 (ca.)-1877)
       • FP.B.89 Porträt: Anonym (19./20. Jh.) (1893-1935 (ca.))
       • FP.B.90 Porträt: Dietler, Elisabeth (19. Jh.) (1865-)
       • FP.B.91 Porträt: Baumgartner, Rudolf (?-1870) (1864-1870)
       • FP.B.92 May, ? von (19. Jh.) (1872-1895)
       • FP.B.93 Kinderporträt: Anonym (19. Jh.)
       • FP.B.94 May, Julie Elisabeth (1808-1875) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.95 Doppelporträt: Glur, Werner Johann Huldreich (1842-1928); Glur, Maria Magdalena (1859-1944) (1892-1893)
       • FP.B.96 Gruppenporträt: Glur, Werner Johann Huldreich (1842-1928); Glur, Maria Magdalena (1859-1944); Glur, Johannes Gottfried (... (1888 (ca.))
       • FP.B.97 Porträt: Anonym (19. Jh.) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.98 Porträt: Rychner, ? (?-?) (1862-1875 (ca.))
       • FP.B.99 Porträt: Anonym (19. Jh.) (1860 (ca.)-1890 (ca.))
       • FP.B.100 Porträt: Anonym (19. Jh.) (1860.11.27-1864.12.14)
       • FP.B.101 Porträt: Anonym (19. Jh.) (1860.11.27-1864.12.14)
       • FP.B.102 Porträt: Anonym (19. Jh.) (1857-1874)
       • FP.B.103 Porträt: Anonym (19. Jh.) (1864-1881)
       • FP.B.104 Porträt: Anonym (19. Jh.) (1860-1886)
       • FP.B.105 Lauenen (1875-1879)
       • FP.B.106 Porträt: Prächter, Karl (1858-1933) (1883-1904)
       • FP.B.107 Porträt: Stern, Moritz Abraham (1807-1894) (1884-1887)
       • FP.B.108 Porträt: Bloesch, Karl Emil (1838-1900) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.109 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.B.110 Bern: Matte; Junkerngasse; Teilansicht (SO); Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.111 Bern: Bundeshaus-West; Bernabrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.112 Bern: Bundeshaus-West; Bernabrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.113 Bern: Marzili (1862-1882)
       • FP.B.114 Bern: Langmauerweg 110; Eisenbahnbrücke (alte); Blutturm; Altstadt (untere); Engehalde (vordere) -- Brücke (1862-1882)
       • FP.B.115 Bern: Altenberg; Langmauerweg; Langmauerweg 110 (1862-1882)
       • FP.B.116 Bern: Münzrain; Schwellenmätteli; Altstadt (obere); Kirchenfeld (1862-1882)
       • FP.B.117 Bern: Uferweg 1-11; Rabbentalstrasse 87; Altenbergrain 2; Altenberg (1862-1882)
       • FP.B.118 Bern: Kornhausplatz; Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) -- Brunnen (-1894)
       • FP.B.119 Bern: Läuferbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.120 Bern: Teilansicht (N); Rabbentalstrasse; Nischenweg; Sonnenbergstrasse; Sonnenbergrain; Altenberg (1862-1877)
       • FP.B.121 Bern: Schwellenmätteli; Kochergasse 3, 9; Bundeshaus-West; Altstadt (obere); Kirchenfeld; Teilansicht (SO) -- Spital (-1888)
       • FP.B.122 Bern: Bundeshaus-West; Kochergasse 9; Altstadt (obere) -- Spital (1864-1881)
       • FP.B.124 Bern: Kramgasse; Kreuzgassbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.125 Bern: Kramgasse 79ff; Zytglogge; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.126 Bern: Kramgasse; Kreuzgassbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (19. Jh.)
       • FP.B.127 Bern: Kramgasse; Zähringerbrunnen; Zytglogge; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.B.128 Bern: Matte; Nydeggbrücke; Nydeggkirche; Altenberg; Altstadt (untere) -- Brücke; Kirche (1862-1882)
       • FP.B.129 Bern: Teilansicht (SO); Matte; Münster; Münsterplattform; Gipsfabrik; Altstadt (untere) -- Kirche (1862-1882)
       • FP.B.130 Bern: Spitalgasse 37ff; Christoffelturm; Altstadt (obere) (1862-1865)
       • FP.B.131 Bern: Marktgasse; Schützenbrunnen; Käfigturm; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Arbeiter; Mann; Arbeit; Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.132 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1862-1882)
       • FP.B.133 Bern: Marzili; Bundeshaus-West; Bundesgasse 3; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.134 Bern: Rathaus; Rathausplatz 5; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.135 Bern: Spitalgasse 40-36; Davidbrunnen; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Brunnen (1862-1882)
       • FP.B.136 Tram; Lufttram; Transport, Verkehr (1890-1900)
       • FP.B.137 Bern: Bubenbergplatz; Rossschwemme; Bahnhof; Heiliggeistkirche; Bahnhofplatz 2; Christoffelturm; Altstadt (obere) -- Kir... (1860-1865)
       • FP.B.138 Tram; Lufttram; Transport, Verkehr (1890-1900)
       • FP.B.139 Tram; Transport, Verkehr (s. d. (sine dato))
       • FP.B.140; FP.D.77 Bern: Predigerkloster; Altstadt (obere) -- Fuhrwerk; Transport, Verkehr (-1899)
       • FP.B.142; FP.E.146; FN.G.D.42 Bern: Hochschule; Lateinschule; Kirchenfeldbrücke; Altstadt (untere) -- Brücke; Schulhaus (-1905)
       • FP.B.143 Bern: Hirschenpark; Länggasse (1900.06)
       • FP.B.144 Bern: Matte; Junkerngasse; Nydeggbrücke; Aargauerstalden; Teilansicht (SO); Altstadt (untere); Obstberg -- Brücke (s. d. (sine dato))
       • FP.B.145 Bern: Junkerngasse 55-47; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.146 Bern: Brunngasshalde 9-3; Christkatholische Kirche; Rathaus; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.B.147 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Gerechtigkeitsgasse 46-42; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.B.148 Bern: Zähringer-Denkmal; Altstadt (untere) (1862-1882)
       • FP.B.149 Bern: Nydegg; Felsenburg; Untertorbrücke; Teilansicht (O); Altstadt (untere) -- Brücke (1862-1882)
       • FP.B.150 Bern: Rabbentalstrasse 75-67; Oberweg 1; Teilansicht (NW); Nischenweg 9; Altenberg (1861-1877)
       • FP.B.151 Bern: Matte; Nydeggbrücke; Nydeggkirche; Altenberg; Altstadt (untere); Aargauerstalden -- Brücke; Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.B.152 Bern: Altenberg; Nydegg; Untertorbrücke; Nydeggbrücke; Klösterlistutz; Grosser Muristalden; Teilansicht (N); Altstadt (u... (1870 (ca.))
       • FP.B.153 Bern: Teilansicht (SO); Altstadt (1868)
       • FP.B.154 Bern: Rabbentalstrasse 75-67; Oberweg 5; Teilansicht (NW); Altenberg (1861-1877)
       • FP.B.155 Bern: Neubrückstrasse; Bahnüberführung (Neubrückstrasse); Reitschule; Länggasse (1936-1940)
       • FP.B.157 Bern: Bubenbergplatz; Bahnhofplatz 2; Altstadt (obere) -- Kutsche; Transport, Verkehr (-1891)
       • FP.B.158 Bern: Casinoplatz 2; Altstadt (untere) (1939.05.21)
       • FP.B.159 Bern: Casinoplatz 8, 2; Hotelgasse 14; Münstergasse 78; Altstadt (untere) (1939.05.21)
       • FP.B.160; FP.E.354 Bern: Zeughaus (Grosses); Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung (-1876)
       • FP.B.161 Bern: Waisenhausplatz; Bärenplatz; Holzwerkmeisterhaus; Bundeshaus-West; Altstadt (obere) (1862-1866)
       • FP.B.162 Bern: Kirchenfeld; Bärengraben (s. d. (sine dato))
       • FP.B.163 Bern: Christoffelgasse 7-3; Schauplatzgasse 39; Spitalgasse 57; Altstadt (obere) (s. d. (sine dato))
       • FP.B.164 Bern: Schänzlistrasse 87; Schänzli; Altenberg (1873-1882)
       • FP.B.165 Bern: Bahnhofplatz 5-11; Altstadt (obere) (1862-1882)
       • FP.B.166 Bern: Bundeshaus-West; Bundesgasse 3; Altstadt (obere) -- Wäsche (1864-1881)
       • FP.B.167 Bern: Bundesgasse 3; Bundeshaus-West; Kochergasse 9; Altstadt (obere) -- Spital (1866-1881)
       • FP.B.168 Bern: Kirchenfeldbrücke; Schwellenmätteli; Kirchenfeld -- Brücke (1883-1888)
       • FP.B.169; FP.D.420 Bern: Botanischer Garten; Rabbentalgut; Schänzlihalde 31; Altenberg -- Handwagen; Transport, Verkehr; Mann (1863-1882)
       • Open the next 100 entries ... (another 285 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FP. C Fotopositive, Format C (1856 (ca.)-20. Jh.)
      • FP. D Fotopositive, Format D (1856-20. Jh.)
      • FP. E Fotopositive, Format E (1856 (ca.)-)
      • FP. F Fotopositive, Format F (1860 (ca.)-)
      • FP. G Fotopositive, Format G (1859 (ca.)-)
      • FP. H Fotopositive, Format H (1855 (ca.)-)
      • FP. I Fotopositive, Format I (1862-)
      • F.Dag. Unikatfotografien: Daguerreotypien, Ambrotypien, Pannotypien, Ferrotypien (1840 (ca.)-1920 (ca.))
      • FN. G. B Glasnegative, Format B (1892-1946)
      • FN. G. C Glasnegative, Format C (1865 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. D Glasnegative, Format D (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. E Glasnegative, Format E (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. F Glasnegative, Format F (1880 (ca.)-1930 (ca.))
      • FN. G. G Glasnegative Format G
      • FN. K. A Kunststoffnegative, Format A (1905 (ca.)-)
      • FN. K. C Kunststoffnegative, Format C (1908-)
      • FN. K. D Kunststoffnegative, Format D (1889 (ca.)-)
      • FN. K. E Kunststoffnegative, Format E
      • digibild Digitale Fotos (2008-)
     • Gr Grafik (16. Jh.-)
     • R moderne Reproduktionen (1890 (ca.)-)
     • M Gemälde; gerahmte Bilder (16. Jh. (ca.)-20. Jh. (ca.))
     • MI Miniaturen, Medaillen und Münzen
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue