Archive plan search

 • Burgerbibliothek Bern
  • BBB Privatarchive (13. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Burgergemeinde (14. Jh.-21. Jh.)
  • BBB Bongarsiana / Codices (06. Jh.-20. Jh.)
  • BBB Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde (16. Jh.-21. Jh.)
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Eigene Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Einzelstücke (16. Jh.-)
     • AK Ansichtskarten (19. Jh.-)
     • F Fotografie (1856-)
      • FP. A Fotopositive, Format A (1901-20. Jh.)
      • FP. B Fotopositive, Format B (1853 (ca.)-2009.10)
      • FP. C Fotopositive, Format C (1856 (ca.)-20. Jh.)
      • FP. D Fotopositive, Format D (1856-20. Jh.)
       • Go to the first entry ...
       • Open the previous 100 entries ... (another 200 entries)
       • FP.D.259; FN.G.C.815 Bern: Zytglogge (Detail); Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.260; FP.F.55 (links) Bern: Zytglogge; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.261 Bern: Zytglogge; Kramgasse 75-87, 74-84; Zytgloggelaube 2; Altstadt (untere) (-1889)
       • FP.D.263 Bern: Hotelgasse 2-6; Bim Zytglogge 1-3; Altstadt (untere) (1892-)
       • FP.D.264 Bern: Kramgasse 77-87, 76-84; Zytglogge; Altstadt (untere) (-1889)
       • FP.D.265 Bern: Zytglogge (1967)
       • FP.D.266 Bern: Kramgasse 87; Bibliotheksgalerie; Hotelgasse; Altstadt (untere) (1905)
       • FP.D.267; FP.D.268; FP.D.269; FP.D.270; FP.D.271; FP.D.272; FP.D.273; FP.D.274; FP.D.275; FP.D.276; FP.D.277 Bern: Hotelgasse 14; Altstadt (untere) (1939)
       • FP.D.283 Bern: Kirchenfeldbrücke; Herrengasse 25; Altstadt (untere) -- Bauarbeit; Brücke (1906-1908)
       • FP.D.284 Bern: Hochschule; Lateinschule; Altstadt (untere) -- Schulhaus (20. Jh.)
       • FP.D.285 Bern: Münzgraben; Kirchenfeldbrücke; Herrengasse 25; Bibliotheksgalerie; Altstadt (untere) -- Bauarbeit; Brücke (1908)
       • FP.D.287 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) -- Strassenbeleuchtung; Alltagsleben; Brunnen (1879-1889)
       • FP.D.288 Bern: Kindlifresserbrunnen; Rathausgasse 84; Kornhausplatz 19; Altstadt (untere) -- Brunnen (19. Jh.)
       • FP.D.289 Bern: Kindlifresserbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.290; FP.D.745 Bern: Kornhausplatz 13-17; Kindlifresserbrunnen; Altstadt (untere) -- Kind; Brunnen (1894-1895)
       • FP.D.291 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 14-18; Altstadt (obere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.292 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) -- Brunnen (-1894)
       • FP.D.293; FP.D.294 Bern: Kindlifresserbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.295 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 16, 18; Altstadt (obere) -- Kind; Alltagsleben; Brunnen (-1894)
       • FP.D.296 Bern: Kornhausplatz 18; Kindlifresserbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (-1894)
       • FP.D.297 Bern: Kindlifresserbrunnen; Kornhausplatz 16, 18; Altstadt (obere) -- Frau; Alltagsleben; Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.298 Bern: Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) (1895-)
       • FP.D.299 Bern: Kornhausplatz 18; Kindlifresserbrunnen; Altstadt (obere) -- Brunnen (-1894)
       • FP.D.300 Bern: Mattenenge 24-20; Läuferplatz 7; Altstadt (untere) (-1956)
       • FP.D.301 Bern: Kornhauskeller; Kornhausplatz 18; Altstadt (obere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.303; FP.D.304; FP.D.305 Bern: Brunngasshalde; Rathausterrasse; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.306 Bern: Herrengassbrunnen; Herrengasse 23; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.307 Bern: Mosesbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.308 Bern: Mattenenge 2-4 (alt); Nydeggstalden 1-3 (alt); Nydeggkirche; Altstadt (untere) -- Kirche (-1960)
       • FP.D.309 Bern: Erlach-Denkmal; Münsterplatz 12; Münstergasse 32-34; Altstadt (untere) -- Denkmal (19. Jh.)
       • FP.D.310 Bern: Erlach-Denkmal; Münsterplatz 12; Münstergasse 34-36; Altstadt (untere) -- Denkmal (s. d. (sine dato))
       • FP.D.311 Bern: Nydeggstalden 3-7 (alt), 4-16; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.312; FP.D.313 Bern: Zähringer-Denkmal; Münster (Turm); Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.D.314; FN.G.C.296 Bern: Spitalgasse 2-18; Waisenhausplatz 6; Altstadt (obere) -- Bauarbeit (-1907)
       • FP.D.315 Bern: Zähringer-Denkmal; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.316 Bern: Zähringer-Denkmal; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.317; FP.D.320 Bern: Kramgasse 8ff, 9ff; Kreuzgassbrunnen; Altstadt (untere) -- Frau; Alltagsleben; Brunnen (1855-1870)
       • FP.D.318 Bern: Brunngasshalde; Stettbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.319 Bern: Kramgasse 2ff, 5ff; Kreuzgassbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (1879-1889)
       • FP.D.321; FN.G.B.76 Bern: Kramgasse 83-29; Münster (Turm); Altstadt (untere) -- Kirche (1901-)
       • FP.D.322 Bern: Hotelgasse 3-1; Altstadt (untere) -- Markt; Alltagsleben; Frau (-1939)
       • FP.D.323 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (1879-1889)
       • FP.D.324 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1879-1889)
       • FP.D.325 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.326 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.327 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.328 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.D.329; FP.D.331 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.D.330 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.D.332 Bern: Münster; Altstadt (untere) -- Kirche (-1891)
       • FP.D.333; FP.D.334; FP.D.335; FP.D.336 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.337; FP.D.338; FP.D.339; FP.D.340 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.341 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.342; FP.D.343; FP.D.344; FP.D.345 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.346 Bern: Christoffelturm; Rossschwemme; Heiliggeistkirche; Bubenbergplatz 5; Spitalgasse 57; Altstadt (obere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.347 Bern: Theaterplatz 8-2; Amthausgasse 2; Altstadt (untere) (1901-1912)
       • FP.D.348 Bern: Nydegg; Untertorbrücke; Altstadt (untere) -- Brücke (-1960)
       • FP.D.349 Bern: Läuferplatz; Untertorbrücke; Nydeggkirche; Altstadt (untere) -- Kirche; Brücke (-1960)
       • FP.D.350 Bern: Nydegg; Altstadt (untere) (-1960)
       • FP.D.351 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.352 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.353 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1879-1894)
       • FP.D.354 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (1883-1894)
       • FP.D.355; FP.D.356; FP.D.357; FP.D.358; FP.D.359 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.360 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.361 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Feier; Kirche (1901.02.02)
       • FP.D.362; FP.E.456; FP.E.457 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.363 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.364 Bern: Altstadt (untere); Münster (Detail) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.366 Bern: Nydeggstalden 11-9 (alt); Läuferplatz 7-1; Felsenburg; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.367; FP.C.551 Bern: Felsenburg; Untertor; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.368; FP.D.589 Bern: Nydeggkirche; Nydegghof; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.369 Bern: Gerechtigkeitsgasse 2; Nydeggstalden 30-36; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.370 Bern: Läuferbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.371 Bern: Nydeggstalden; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.372 Bern: Mattenenge 3 (alt); Ramseyerloch; Altstadt (untere) (-1960)
       • FP.D.373 Bern: Mattenenge 8-14 (alt); Altstadt (untere) (-1960)
       • FP.D.374 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.375 Bern: Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.376 Bern: Gerechtigkeitsgasse 44ff, 29ff; Gerechtigkeitsbrunnen; Altstadt (untere) -- Kind; Brunnen (1890-1901)
       • FP.D.377 Bern: Nydegghof 47-49; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.378; FP.D.379; FN.G.C.717 Bern: Postgasse 62-60; Altstadt (untere) -- Kind; Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.380 Bern: Postgasse 62; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.381 Bern: Postgasse 62; Altstadt (untere) -- Kirche (s. d. (sine dato))
       • FP.D.384 Bern: Kirchenfeldstrasse 16; Kirchenfeld (1896-)
       • FP.D.385 Bern: Thunstrasse 2; Kirchenfeld (1896-)
       • FP.D.386 Bern: Historisches Museum; Thunstrasse 2; Helvetiastrasse 1-9; Kirchenfeld (1898)
       • FP.D.387 Bern: Kirchenfeld (s. d. (sine dato))
       • FP.D.388 Bern: Amthausgasse 7; Inselgasse 3; Bundesplatz 1; Altstadt (obere) (1911)
       • FP.D.389 Bern: Rathaus; Postgasse 72; Altstadt (untere) (1865-)
       • FP.D.390; FP.E.653; FN.G.D.82 Bern: Anatomie; Bollwerk 25; Altstadt (obere) -- Kind; Sport; Schlittschuhlaufen; Freizeit; Fuhrwerk; Transport, Verkehr... (-1898)
       • FP.D.391; FP.D.612; FP.D.613 Bern: Rathaus; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.392 Bern: Vennerbrunnen; Rathausplatz 5; Altstadt (untere) -- Brunnen (s. d. (sine dato))
       • FP.D.393 Bern: Rathaus; Postgasse 72; Altstadt (untere) (s. d. (sine dato))
       • FP.D.394; FP.D.403 Bern: Marienstrasse 17; Kirchenfeld (1888-)
       • FP.D.395; FP.D.396; FP.D.397 Bern: Historisches Museum; Kirchenfeld (1894-)
       • FP.D.398 Bern: Egelsee; Muristrasse 28, 29, 31; Kleiner Muristalden 38, 34; Schosshaldenstrasse 8; Höheweg 18; Schosshalde; Obstb... (s. d. (sine dato))
       • FP.D.399 Bern: Schwellenmattstrasse 1; Kirchenfeld (20. Jh.)
       • FP.D.400; FP.D.401; FP.D.402 Bern: Wildermettweg 46; Kirchenfeld (1908)
       • FP.D.404; FP.E.529; FP.E.530; FP.E.531; FP.E.532; FP.E.533; FP.E.534; FP.E.535; FP.E.536; FP.E.537; FP.E.538 Bern: Historisches Museum (Inneres) (s. d. (sine dato))
       • Open the next 100 entries ... (another 356 entries)
       • Go to the last entry ...
      • FP. E Fotopositive, Format E (1856 (ca.)-)
      • FP. F Fotopositive, Format F (1860 (ca.)-)
      • FP. G Fotopositive, Format G (1859 (ca.)-)
      • FP. H Fotopositive, Format H (1855 (ca.)-)
      • FP. I Fotopositive, Format I (1862-)
      • F.Dag. Unikatfotografien: Daguerreotypien, Ambrotypien, Pannotypien, Ferrotypien (1840 (ca.)-1920 (ca.))
      • FN. G. B Glasnegative, Format B (1892-1946)
      • FN. G. C Glasnegative, Format C (1865 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. D Glasnegative, Format D (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. E Glasnegative, Format E (1880 (ca.)-1935 (ca.))
      • FN. G. F Glasnegative, Format F (1880 (ca.)-1930 (ca.))
      • FN. G. G Glasnegative Format G
      • FN. K. A Kunststoffnegative, Format A (1905 (ca.)-)
      • FN. K. C Kunststoffnegative, Format C (1908-)
      • FN. K. D Kunststoffnegative, Format D (1889 (ca.)-)
      • FN. K. E Kunststoffnegative, Format E
      • digibild Digitale Fotos (2008-)
     • Gr Grafik (16. Jh.-)
     • R moderne Reproduktionen (1890 (ca.)-)
     • M Gemälde; gerahmte Bilder (16. Jh. (ca.)-20. Jh. (ca.))
     • MI Miniaturen, Medaillen und Münzen
    • zusammengehörende Bestände (16. Jh.-21. Jh.)
    • Kommentare
   • Grafische Sammlung, Fotoarchiv und Gemälde - Dokumentationen (20. Jh.)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it
Burgerbibliothek of Berne – Online Archive Catalogue